Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług przez spółkę ASPIRATION sp. z o.o., z siedzibą we Wrześni, ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000349206, NIP: PL7891733250, REGON: 301370209, reprezentowaną przez Marcina Ralcewicza, w szczególności umożliwiających publikowanie utworów, zwanych dalej „e-bookami”, na portalu publikatornia.pl, pośrednictwa w sprzedaży e-booków oraz usługi zamawiania wersji papierowej e-booka przez Użytkowników portalu publikatornia.pl.

 

§ 2 

Określenia zawarte w Regulaminie oznaczają:

1. ASPIRATION

ASPIRATION sp. z o.o., z siedzibą we Wrześni, ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000349206, NIP: PL7891733250, REGON: 301370209, reprezentowaną przez Marcina Ralcewicza. 

2. Druk na żądanie

Usługa dająca możliwości zamówienia wersji drukowanej e-booka przez Użytkownika publikatornia.pl 

3. E-book

Zgodny z Regulaminem utwór opublikowany na publikatornia.pl w postaci elektronicznej przez autora lub osobę do tego uprawnioną, które są Użytkownikami. 

4. Fragment

Część e-booka określona przez Użytkownika, która jest widoczna dla pozostałych Użytkowników i osób trzecich. 

5. Konto

Wyodrębnione przez ASPIRATION miejsce dla Użytkownika na publikatornia.pl. Nazwa konta wskazywana jest przez Użytkownika, a na Koncie zgromadzone są dane Użytkownika. Dzięki dostępowi do Konta Użytkownik ma możliwość opublikowania swoich e-booków, zarządzania nimi oraz dokonywania zakupów e-booków innych Użytkowników. 

6. Osoba publikująca

Użytkownik będący autorem e-booka lub Użytkownik  uprawniony do publikacji e-booka w ramach odrębnych umów.

7.Rejestracja

Proces zakładania konta na publikatornia.pl.

8 publikatornia.pl

Portal internetowy on-line utrzymywany w domenie publikatornia.pl i prowadzony przez ASPIRATION w języku polskim, którego celem jest promowanie twórczości Użytkowników poprzez sprzedaż ich e-booków.     

9. Utwór

W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 wraz z późn. zm) to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, mogący być opublikowany w wersji elektronicznej - przede wszystkim utwór literacki, publicystyczny i naukowy, a także utwór plastyczny (rysunek, grafika, fotografia).

10. Użytkownik

Podmiot,  który w wyniku rejestracji na publikatornia.pl i po akceptacji Regulaminu, otrzymał dostęp do Konta, które umożliwia mu korzystanie z usług świadczonych przez ASPIRATION na publikatornia.pl.   

 

§ 3

1.     Regulamin reguluje warunki funkcjonowania oraz korzystania z publikatornia.pl.

2.      Publikatornia.pl ma na celu promowanie twórczości Użytkowników poprzez sprzedaż ich e-booków. 

 

Rozdział II Warunki uczestnictwa na publikatornia.pl

§ 4

1.     Użytkownikami publikatornia.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.     Osoba fizyczna w celu rejestracji powinna wypełnić formularz rejestracyjny podając  nazwę, pod którą zamierza występować na publikatornia.pl oraz działający adres e-mail.

3.     Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania powinna zostać zarejestrowana przez osobę umocowaną do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją.

4.     Po wypełnieniu formularza Rejestracji oraz zaakceptowaniu Regulaminu zostanie automatycznie wysłany na adres e-mailowy podany przez osobę dokonującą rejestracji e-mail zawierający hasło dostępu do Konta.

5.     Z chwilą pierwszego logowania na publikatornia.pl dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a ASPIRATION. Przedmiotem umowy są usługi świadczone przez ASPIRATION w ramach publikatornia.pl.

6.     W terminie 10 dni od zawarcia Umowy wskazanej w § 4 pkt. 5 Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres pomoc@publikatornia.pl.

7.     Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w szczególności, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach publikatornia.pl, w szczególności wystawił swojego e-booka, złożył zamówienie na wydruk e-booka lub zakupił e-book innego Użytkownika.    

 

Rozdział III Konto

§ 5

1.     Utworzenie konta jest bezpłatne.  

2.     Konto na publikatornia.pl umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

a)     publikowanie e-booków;

b)     dodawanie kolejnych wydań e-booków już opublikowanych;

c)     określanie wysokości ceny końcowej e-booka;

d)     zarządzanie opublikowanymi e-bookami;

e)     nabywanie opublikowanych e-booków innych Użytkowników;

f)      zamówienie e-booka w Druku na żądanie;

g)     określanie honorarium osoby publikującej w przypadku umieszczenie e-booka z dostępną opcją Druku na żądanie;

h)     korzystanie z systemu komentarzy na publikatornia.pl;

i)      kupowanie i otrzymywanie kart upominkowych;

j)      sprawdzanie aktualnego stanu konta;

k)     tworzenie listy życzeń.

3.     Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz uzupełnione w profilu w serwisie publikatornia.pl.

4.     Użytkownik ma możliwość stworzenie własnego profilu, na którym umieścić może informacje o sobie i swoich książkach.

5.     Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom, ani nie może korzystać z kont innych Użytkowników, z wyjątkiem przypadków Konta osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której konto może być udostępnione osobom do tego upoważnionym przez Użytkownika. Użytkownik nie powinien ujawniać swojego hasła dostępu do Konta. ASPIRATION nie bierze żadnej odpowiedzialności, jeżeli hasło zostało ujawnione przez osoby trzecie lub nie zostało należycie zabezpieczone przez Użytkownika przed osobami trzecimi.

6.     Użytkownik może mieć więcej niż jedno konto, jednakże nie może ich używać do czynności sprzecznych z Regulaminem.

7.     ASPIRATION zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do niektórych usług w przypadku:

a)     zagrożenia bezpieczeństwa konta lub publikatornia.pl;

b)     podejrzenia naruszenie prawa osób trzecich przez Użytkownika;

c)     naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.  

 

Rozdział IV Publikacja e-booka

§ 6

1.     ASPIRATION umożliwia Użytkownikowi poprzez publikatornia.pl opublikowanie e-booka.

2.     Publikacja e-booka jest możliwa jedynie dla Użytkowników i wymaga utworzenia Konta.

3.     Poprzez publikację Osoba publikująca umieszcza po zalogowaniu do swojego konta e-booka na publikatornia.pl.

4.     E-book, który  nie zawiera błędów technicznych weryfikowanych przez system, zostaje opublikowany w ciągu 24 h na publikatornia.pl i jest widoczny w części określonej przez osobę publikującą dla Użytkowników oraz osób niezarejestrowanych.

5.     E-book zawierający błędy techniczne nie jest aktywowany i Użytkownik, by e-book został opublikowany, musi wprowadzić konieczne poprawki. E-book będzie aktywowany w ciągu 24 h od czasu wprowadzenie koniecznych poprawek. 

6.     Użytkownik może zastrzec poprzez wskazanie podczas publikacji e-booka, że jego e-book nie będzie dostępny dla wszystkich Użytkowników i osób trzecich  na publikatornia.pl. E-book będzie dostępny dla osób, którym Użytkownik udostępni link do opublikowanego e-booka.

7.     Mimo zastrzeżenia, że e-book nie jest dostępny dla wszystkich Użytkowników i osób trzecich, może być on widoczny w wyszukiwarkach.

 

§ 7 

1.     Tytuł, okładka oraz informacje o cenie, autorze, liczbie stron, dacie publikacji, kategorii i formacie e-booka są dostępne dla Użytkowników i osób trzecich.

2.     Osoba publikująca może określić Fragment, który będzie dostępny dla Użytkowników i dla osób trzecich  na publikatornia.pl.

3.     Fragment nie może być dłuższy niż 50 % całości opublikowanego e-booka.

 

§ 8

1.     Tytuł e-booka określa Osoba publikująca.

2.     Osoba publikująca określa kategorię e-booka.

3.     Osoba publikująca publikuje okładkę e-booka, która stanowi integralną część e-booka i jest widoczna dla Użytkowników i osób trzecich.

4.     Osoba publikująca określa, które strony w Druku na żądanie będę stronami kolorowymi.

5.     Osoba publikująca oświadcza, że jest twórcą okładki lub uzyskała prawo do jej wykorzystania i przysługują jej wszystkie prawa autorskie niezbędne do udzielenie licencji na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie.

6.     Osoba publikująca oświadcza, że jest autorem zdjęć, ilustracji, grafik, tabel lub innych utworów zamieszonych na okładce lub uzyskał prawo do ich wykorzystania. W przypadku wykorzystania zdjęć, ilustracji, grafik, tabel itp. pochodzących z  utworów innych autorów Osoba publikująca jest zobowiązana podać ich źródło i nazwisko autora.

7.     ASPIRATION zastrzega sobie prawo usunięcia okładki e-booka z publikatornia.pl, jeśli jest ona sprzeczna z Regulaminem, z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub istnieje podejrzenie naruszenia praw osób trzecich przez Osobę publikującą. Usunięcie okładki e-booka spowoduje usunięcie całego e-booka.

 

§ 9

1.     Osoba publikująca oświadcza, że jest jedynym twórcą e-booka lub uzyskała prawo do jego publikacji i przysługują jej wszystkie prawa autorskie niezbędne do udzielenie licencji na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie.

2.     Osoba publikująca oświadcza, że jest autorem zdjęć, ilustracji, grafik, tabel lub innych utworów zamieszczonych w e-booku lub uzyskała prawo do ich wykorzystania. W przypadku wykorzystania zdjęć, ilustracji, grafik, tabel itp. pochodzących z utworów innych autorów  Osoba publikująca jest zobowiązana podać ich źródło i nazwisko autora.

3.     ASPIRATION zastrzega sobie prawo usunięcia e-booka z publikatornia.pl, który jest sprzeczny z Regulaminem, z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub istnieje podejrzenie naruszenia praw osób trzecich przez Osobę publikującą. Usunięcie e-booka spowoduje usunięcie okładki e-booka.

 

§ 10

1.     Osoba publikująca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności ich praw własności intelektualnej.

2.     ASPIRATION nie dokonuje żadnych zmian w utworze, nie dokonuje żadnych korekt redakcyjnych i nie bierze odpowiedzialności za treść e-booków umieszczonych na publikatornia.pl.

3.     ASPIRATION nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich,  praw własności intelektualnej oraz innych praw przez Osoby publikujące i Użytkowników.

4.     ASPIRATION nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość informacji podanych przez Osoby publikujące i Użytkowników. 

 

§ 11

1.     Osoba publikująca może w każdej chwili usunąć swój e-book z publikatornia.pl. Jednakże, jeżeli w chwili usunięcia e-booka, któryś z Użytkowników zakupił e-booka zostanie udostępniony temu Użytkownikowi.

2.     Usunięcie e-booka nie powoduje usunięcie zakupionych e-booków.

 

§ 12

Osoba publikująca może umieścić numer ISBN swojego e-booka. Uzyskanie numeru ISBN pozostaje w gestii Osoby publikującej. ASPIRATION nie występuje, ani nie pośredniczy w uzyskaniu numeru ISBN.

 

Rozdział V Licencja

§ 13

1.     Osoba publikująca udziela ASPIRATION odpłatnie licencję.

2.     Licencja jest niewyłączna. ASPIRATION jako Licencjobiorca może udzielać dalszych sublicencji w zakresie udzielonej Licencji.

3.     W ramach udzielonej licencji ASPIRATION jest upoważniony do korzystania z e-booków Użytkowników, a w szczególności:

a)     utrwalania i zwielokrotniania e-booka w technice papierowej i elektronicznej;

b)     umieszczania e-booka na publikatornia.pl i rozpowszechniania e-booka w sieci komputerowej;

c)     wyświetlanie okładki i fragmentów e-booka na publikatornia.pl;

d)     obrót e-bookiem poprzez publikatornia.pl, w tym wprowadzenie ich do obrotu;

e)     udostępniania e-booka za pośrednictwem publikatornia.pl dla Użytkowników i osób niezarejestrowanych;

f)      wprowadzanie e-booka do pamięci komputera, rozpowszechnianie fragmentu lub fragmentów (do 50 % całości) utworu w sieci komputerowej w celach promocyjnych i reklamowych;

g)     obniżanie ceny końcowej e-booka podczas Akcji promocyjnych opisanych w § 18 i § 19;

h)     drukowanie e-booka.

4.     Licencja zostaje udzielona na okres 10 lat na wymienionych polach eksploatacji i nie jest ograniczona ilościowo i terytorialnie.

 

Rozdział VI Obrót e-bookami

§ 14

1.     ASPIRATION za pomocą  publikatornia.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie i udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe służące temu celowi.

2.     ASPIRATION nie jest stroną umów pomiędzy Użytkownikami. ASPIRATION pośredniczy w zawieraniu Umów sprzedaży umieszczonych e-booków między Użytkownikami.

3.     ASPIRATION nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za nienależyte bądź niewykonanie przez nich umów zawartych na  publikatornia.pl.

 

§ 15

1.     Publikacja e-booka na publikatornia.pl stanowi ofertę sprzedaży skierowaną do Użytkowników  publikatornia.pl. Cena końcowa ustalana jest przez osobę publikującą e-booka.

2.     Użytkownik chcący zakupić wybrany przez siebie e-book przyjmuje ofertę sprzedaży e-booka w cenie zaproponowanej przez Użytkownika publikującego e-book na publikatornia.pl.

3.     E-book można kupić w wersji elektronicznej,  a także, jeśli to możliwe zgodnie z § 20 Regulaminu, w wersji drukowanej w cenie oferowanej na publikatornia.pl.

4.     Do zawarcia umowy między Użytkownikami dochodzi z chwilą dokonania wpłaty ceny e-booka z pomocą portalu www.payu.pl, zgodnie z Regulaminem tego portalu na konto ASPIRATION.  

5.     Po pozytywnej weryfikacji płatności, ASPIRATION udostępnia kupującemu Użytkownikowi zakupiony e-book, który będzie dostępny na jego koncie przez nieograniczony czas.

 

Rozdział VII System komentarzy

§ 16

1.     W ramach publikatornia.pl Użytkownik ma możliwość skorzystania z systemu komentarzy.

2.     System komentarzy daje Użytkownikom możliwość wyrażania opinii w formie opisowej na temat opublikowanych na publikatornia.pl e-booków.  

3.     Treści komentarzy są informacjami jawnymi i są widoczne dla wszystkich odwiedzających publikatornia.pl

4.     Komentarze są opiniami własnymi Użytkowników i ASPIRATION nie bierze odpowiedzialności za wyrażone w komentarzach poglądy i opinie.

5.     ASPIRATION nie ingeruje w treść komentarzy z zastrzeżeniem § 17.

 

§ 17

1.     ASPIRATION usuwa lub edytuje Komentarz jeśli obowiązek taki wynika z orzeczenia sądu lub innych uprawnionych organów.

2.     ASPIRATION może usunąć lub edytować Komentarz jeśli :

a)     narusza on zasady określone w  § 17 pkt 4 Regulaminu;

b)     został omyłkowo wstawiony niewłaściwemu Użytkownikowi;

c)     zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.

3.     Usunięte komentarze nie są widoczne dla żadnego z Użytkowników i żaden z Użytkowników nie ma do nich dostępu.

4.     Komentarze powinny być czytelne i nie mogą zawierać :

a)     wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia wszelkiego rodzaju nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

b)     danych osobowych żadnych osób poza danymi Użytkownika zamieszczającego komentarz, w tym w szczególności imienia i nazwiska, hasła, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, adresów stron internetowych;

c)     treści o charakterze reklamowym.       

5.     Komentarze są zawsze przyporządkowane danemu Użytkownikowi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze.

 

Rozdział VII Promocja e-booka

§ 18

1.     Użytkownik ma możliwość samodzielnego promowania swojego e-booka, w szczególności przy pomocy dostępnych na publikatornia.pl.

2.     ASPIRATION nie bierze odpowiedzialności za czynności Użytkowników dokonane na innych portalach związanych z promocją e-booka.  

 

§ 19

1.     ASPIRATION zastrzega sobie prawo do organizowania Akcji promocyjnych w ramach publikatornia.pl.

2.     O akcji promocyjnej Użytkownicy są informowani na stronie głównej publikatornia.pl.

3.     ASPIRATION w ramach akcji promocyjnej może umieścić na stronie głównej publikatornia.pl okładki niektórych e-booków oraz ich fragmenty.

4.     ASPIRATION może także umieszczać komentarze na temat e-booków objętych akcją promocyjną na stronie głównej publikatornia.pl.

5.     Użytkownik nie musi wyrazić zgody na objęcie e-booka Akcją promocyjną.

6.     W ramach Akcji promocyjnej ASPIRATION może zrezygnować lub obniżyć nakładaną na e-book prowizję. Użytkownik może obniżyć cenę lub udostępnić za darmo e-book objęty Akcją promocyjną.

7.     W ramach akcji promocyjnej raz dziennie może być losowany e-book, którego cena będzie obniżona o 10 %.   

 

Rozdział VIII Druk na żądanie

§ 20

1.     Użytkownik może zamówić swego e-booka w opcji Druk na żądanie.

2.     E-booki innych użytkowników mogą być zamówione w opcji „Druk na żądanie” z zastrzeżeniem, że osoba publikująca aktywowała tą opcję.

 

§ 21

1.     Aby aktywować  Druk na żądanie dla Użytkowników osoba publikująca musi zamówić wersję drukowaną swego e-booka w Druku na żądanie.

2.     Po złożeniu zamówienia osoba publikująca otrzyma e-mailem link umożliwiający aktywację Druku na żądanie dla innych Użytkowników.      

3.     Aktywacja Druku na żądanie dla Użytkowników oznacza jednocześnie akceptację otrzymanej wersji drukowanej e-booka.

 

§ 22 

1.     Wersja drukowana e-booka przygotowywana jest na podstawie plików zdefiniowanych przez Użytkownika w procesie publikacji e-booka. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią jakość e-booka, w szczególności zawartych w nim obrazów oraz za kwestie projektowe.

2.     ASPIRATION nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruków, z wyłączeniem wad powstałych w procesie drukowania e-booka.

3.     Ze względu na jednostkowy charakter wydruków poszczególne wersje wydruków mogą się różnić od siebie.

4.     Jeśli nie został określony przez Użytkownika plik ze składem okładki ASPIRATION zastrzega sobie prawa przygotowania wymaganych plików do druku, w celu zapewnienie możliwości wydruku e-booka. Użytkownik będzie miał możliwość akceptacji pliku ze składem okładki. Użytkownik nieakceptujący poprawek, będzie zobowiązany do poprawnego przygotowania pliku ze składem okładki.

5.     ASPIRATION nie zwraca kosztów Druku na żądanie w przypadku niedostarczenia poprawnego pliku ze składem okładki.   

 

§ 23

1.     Druk na żądanie jest świadczony przez jeden z podmiotów, z którymi ASPIRATION ma podpisaną umowę.

2.     ASPIRATION zastrzega sobie prawo wyboru podmiotu, który wykona Druk na żądania.

3.     ASPIRATON nie bierze odpowiedzialności za działania, bądź zaniechania podmiotów, które świadczą Druk na żądanie.

 

Rozdział IX Cena sprzedaży i prowizje 

§ 24

1.     Użytkownik określa cenę końcową e-booka. Cena końcowa wynosi od 5 do 15 zł i musi być określona w pełnych złotych.   

2.     Cena końcowa e-booka składa się 2 elementów :

a)     ceny podstawowej;

b)     honorarium osoby publikującej e-booka, które wynosi 65 % ceny końcowej.

3.     Cena końcowa jest kwotą brutto (zawiera podatek od towarów i usług, tj. VAT).

4.     Wszelkie ceny na publikatornia.pl podawane są w złotych polskich.

 

§ 25 

1.     Cena końcowa wersji drukowanej e-booka jest zależna od :

a)     ceny podstawowej ustalonej przez publikatornia.pl w zależności od rodzaju okładki, formatu, ilości stron oraz ilości stron kolorowych zdefiniowanych przez Użytkownika;

b)     honorarium osoby publikującej.

2.     Wysokość honorarium osoby publikującej w przypadku Druku na żądanie może wynosić maksymalnie 30 % ceny podstawowej.

 

§ 26

1.     Cena podana przy każdym e-booku może być zmieniana przez Użytkownika.

2.     Uzyskana ze sprzedaży kwota honorarium osoby publikującej zostaje wyświetlona na Koncie sprzedającego Użytkownika.

3.     Uzyskana kwota jest gromadzona na koncie Użytkownika. Zgromadzone środki zostaną wypłacone bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi na jego żądanie. Żądanie wypłacenie zgromadzonych środków następuje poprzez skorzystanie z opcji „Wypłać” w zakładce „Moja strefa – Rozliczenia”.

4.     Wypłaty zgromadzonej na koncie kwoty ze sprzedaży e-booka Użytkownik może żądać w przypadku, gdy kwota dostępnych środków przekroczy 50 zł.  

5.     Wypłata zgromadzonej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe Użytkownika podane podczas rejestracji lub na Koncie. Użytkownik może podać numer konta w chwili żądania wypłaty zgromadzonej kwoty. Użytkownik musi posiadać konto bankowe, na które może być dokonany przelew zgromadzonych środków. Nie ma możliwości wypłaty żądanej kwoty w gotówce.

 

§ 27

1.     ASPIRATION zachowuje prawo do wyznaczenia Użytkowników mogących publikować w Serwisie e-booki na specjalnych zasadach.

2.     Przez specjalne zasady publikacji należy  rozumieć możliwość ustalenia ceny końcowej na poziomie 0 zł. W takim przypadku Użytkownik publikujący e-booka na specjalnych zasadach udostępnia innym Użytkownikom całość e-booka bezpłatnie, a ASPIRATION nie pobiera  żadnej opłaty.

 

Rozdział X Płatności 

§ 28

1.     Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem portalu PayU.pl w następujący sposób:

a)     przelewem on-line z rachunku bankowego;

b)     przelewem tradycyjnym na poczcie;

c)     kartą kredytową.

 

§ 29 

1.     Karta upominkowa daje możliwość przekazania środków na konto Użytkownika, który przekazane środki może wykorzystać na zakup e-booków opublikowanych na publikatornia.pl.

2.     Żądaną kwotę należy przekazać na konto ASPIRATION, a ASPIRATION wskazaną kwotę przekaże na Konto wskazanego Użytkownika w formie „Karty upominkowej”.

 

§ 30 

1.     Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT. Faktury są wystawiane wyłącznie na żądanie Użytkownika.

2.     Faktura zostanie wysłana zgodnie z danymi Użytkownika znajdującymi się na Koncie w zakładce Dane i konfiguracja.

3.     ASPIRATION nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy dane podane przez Użytkownika są niezgodne z rzeczywistością.

4.     Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej w formacie *.pdf. Wersja papierowa faktury może zostać wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie dostarczona Użytkownikowi listem poleconym. 

5.     Papierowa wersja faktury VAT zostanie wystawiona na prośbę Użytkownika. Prośbę należy wysłać drogą elektroniczną na adres pomoc@publikatornia.pl. Po otrzymaniu prośby oraz uiszczenia kosztów wysyłki przelewem na konto wskazane w mailu zwrotnym faktura zostanie wysłana. Opłata za wysyłkę faktury w wersji papierowej jest zgodna z Cennikiem usług poczty polskiej.

 

Rozdział XI E-maile administracyjne i informacyjne

§ 31

1.     ASPIRATION może wysyłać do Użytkowników e-maile administracyjne, które zawierają przede wszystkim dane konfiguracyjne, ustawienia bezpieczeństwa i dane czynności dokonywanych przez Użytkownika  oraz e-maile informacyjne, które zawierają wszelkie inne informacje.

2.     Użytkownik może zdecydować, że nie chce w przyszłości otrzymywać e-maili informacyjnych przez wybranie odpowiedniej opcji. 

 

Rozdział XII Dane osobowe

§ 32

1.     Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ASPIRATION zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 17 czerwca 2002 r. Dz. U. nr 101, poz 926 wraz z późn. zm). Zgoda obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości.

2.     ASPIRATION jest administratorem danych i z należytą starannością chroni dane osobowe swoich Użytkowników.

3.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w §  4 pkt 2  Regulaminu jest konieczne dla zawarcia Umowy.

4.     Dane podane przez Użytkownika w procesie rejestracji są wykorzystywane do utworzenia Konta na publikatornia.pl, kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach publikatornia.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach publikatornia.pl.

5.     Użytkownik ma prawo przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych.

6.     Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadku rozwiązania umowy z ASPIRATION.

7.     ASPIRATION nie ujawnia danych Użytkowników innym Użytkownikom.

 

Rozdział XIII Zmiana Regulaminu

§ 33

1.     ASPIRATION może zmienić Regulamin.

2.     Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ASPIRATION nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia udostępnienia na publikatornia.pl zmienionego Regulaminu.

3.     Od chwili wejście w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik przy logowaniu zostanie poinformowany o takiej zmianie i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmienionego Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ASPIRATION ze skutkiem przewidziany w §  34 pkt 1 Regulaminu.

4.     Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienie obowiązują nadal.

 

Rozdział XIV Rozwiązanie umowy

§ 34

1.     Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę z ASPIRATION poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego na publikatornia.pl. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

2.     W przypadku rozwiązania Umowy zgromadzone na Koncie Użytkownika środki zostaną przekazane na żądanie Użytkownika na jego konto bankowe, zgodnie z zasadami § 26 pkt 5 z zastrzeżeniem, że kwota nie musi wynosić 50 zł.   

3.     Z ważnych przyczyn ASPIRATION może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem za wypowiedzeniem z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

 

§ 35

1.     ASPIRATION może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy :

a)     Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

b)     Użytkownik podejmuje działania na szkodę publikatornia.pl lub Użytkowników publikatornia.pl;

c)     Użytkownik publikuje e-book naruszający prawa osób trzecich.

2.     W przypadku rozwiązania umowy środki zgromadzone na koncie Użytkownika przechodzą na rzecz ASPIRATION i nie będą wypłacone Użytkownikowi.

 

Rozdział XV Postępowanie reklamacyjne

§ 36

1.     Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, w przypadku, gdy przewidziane w Regulaminie usługi nie są realizowane lub są realizowane przez ASPIRATION niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.     Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w ciągu 14 dni, w przypadku, gdy dostarczona papierowa wersja e-booka została wydrukowana wadliwie tj. ma wadę w druku. Wadami w druku nie jest zła jakość wydruku spowodowana złą jakością e-booka dostarczonego przez Użytkownika, ani błędne sformatowanie e-booka przez Użytkownika. Reklamacja nie obejmuje wad dostarczonych e-booków.  

3.     Złożenie reklamacji dokonuje Użytkownik w formie elektronicznej na adres pomoc@publikatornia.pl. Zgłoszenie musi zawierać nazwę Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. ASPIRATION może zażądać odesłania wadliwie wydrukowanego e-booka na koszt Użytkownika.

4.     Prawidłowo przesłana Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne wymaga sprecyzowania lub uzupełnienia ASPIRATION zwróci się o właściwe sformułowanie zgłoszenia. W takim przypadku termin 14 dni liczy się od dnia otrzymania prawidłowo sformułowanego zgłoszenia.

5.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ASPIRATION może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

6.     ASPIRATION nie akceptuje zwrotów e-booków ani ich wersji drukowanej oraz żądań anulowania zamówień e-booków i ich wersji drukowanej.       

 

Rozdział XVI Postanowienia końcowe

§ 37

1.     Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy ASPIRATION, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest usługi świadczone przez ASPIRATION w ramach publikatornia.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2.     Wszelkie spory związane z Umową będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

3.     Miejscowo właściwym będzie Sąd powszechny w Poznaniu.

 

§ 38

1.     ASPIRATION dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie publikatornia.pl.

2.     W każdym przypadku zaistnienia awarii technicznej, czyli sytuacji, gdy większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych usług w ramach publikatornia.pl,  ASPIRATION dołoży wszelkich starań aby ograniczyć negatywne skutki zaistniałej awarii technicznej.

3.     ASPIRATION nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Nadawcy albo ingerencją osób trzecich.

4.     W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej ASPIRATION Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane nie działaniem Serwisu.

5.     ASPIRATION zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej, aktualizacji oraz konserwacji Systemy. ASPIRATION dołoży starań, aby przerwy techniczne były  jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników i w miarę możliwości dokonywane one będą w godzinach nocnych.

 

§ 39 

1.     ASPIRATION przysługują wszelkie prawa autorskie do elementów i ich kompozycji znajdujących się na publikatornia.pl, w tym do logo publikatornia.pl. 

2.     ASPIRATION przysługują wszelkie prawa własności przemysłowej, w tym prawa do znaku towarowego.

3.     Zabronione jest wykorzystywanie chronionych elementów bez zgody ASPIRATION.